Моите резервации
За да видите информация за вашите резервации, моля попълнете даннитезабравена парола?


Web Analytics
en bg ru

Автомобили под наем София

Трансфер от летище София

Skype Me™!
+ 359 878 827 222 office@mato.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Наемателят трябва да притежава редовни и валидни лични документи паспорт, лична карта, шофьорска книжка и шофиране рекорд. Само страните, включени в настоящото споразумение (лизингополучателя и допълнителен шофьор), се разрешава за шофиране близкото превозно средство.
2. Минималният наемен период е двадесет и четири (24) часа
3. Извършването на прегледи на превозни средства се извършва при подписване на договора, приемо-предавателен протокол се подписва и се вписват забележки. Извършването на прегледи на превозни средства се извършва отново при връщането на превозното средство и в случай на нанесени щети и недостигът на фалшивото на лизингополучателя са били определени, те се изплащат от споменатите по маркираните цени.
4.Наемната цена включва:
- Поддръжка на автомобили
- Осигуряване на граждански отговорности
- Застраховка "Пълно автокаско" на автомобила
- Платен пътен данък (Винетка).

4.1 Наемната цена не включва ДДС  и допълнително оборудване по ваш избор.
II. ПРИЕМАНЕ и предаването НА АВТОМОБИЛА
5. Превозното средство трябва да бъде предаден на НАЕМАТЕЛЯ в добро и безопасно техническо състояние с оборудването, посочено в приемо-предавателен протокол, който е неразделна част от споразумението, и автомобилът се връща при условията на настоящия протокол. Наемателят върне автомобила с всички документи на мястото, посочени в споразумението в рамките на определения срок и в същото състояние.
6. Превозното средство трябва да бъде предаден измита и чиста. Ако лизингополучателят връща на автомобила мръсен и нечист той / тя ще заплати разходите за почистване на превозното средство.
7. Ако наемателят откаже да подпише приемо-предавателен протокол при връщането на автомобила, трябва да бъде подписан едностранно от лизингодателя и свидетел за потвърждаване на отказа, както и констатации в протокола, както и името на партията, отказал да го подпише и те могат да се използват като доказателство в съда.
8. В случай на вина на наетия автомобил, причинени от производството дефект и / или нормално износване на разстояние на всеки елемент, НАЕМОДАТЕЛЯТ, след одобрение от страна на лизингополучателя, замени обвиняван автомобил с друг от същия тип в рамките на два дни. Наемодателят е длъжен да удължи срока на споразумението с най-малко толкова време, като за периода от вина до подмяна на автомобила.
9. При получаване на автомобила НАЕМАТЕЛЯ се плаща на НАЕМОДАТЕЛЯ на депозит, посочен в това споразумение които Гаранции съвестно изпълнение на задълженията на лизингополучателя по силата на това споразумение и трябва да се използва като компенсации на наемодателя за всички щети на наетия автомобил,, причинени по време на ефективността на споразумение. При връщането си в случай, че няма нанесени щети на наетия автомобил и наемателят е изпълнил неговите / нейните задължения в съответствие със споразумението, депозитът се връща напълно на лизингодателя.
10. В случай, че наемателят не е изпълнил задълженията си по  настоящото споразумение, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да задържи целия депозит или част от него, за да бъдат компенсирани за вреди, причинени на превозното средство, в резултат на неговата експлоатация и евентуално липсващи части или елементи, гориво или за разходите,частично или цялостно почистване, или необходими за възстановяване на същото състояние, при което превозното средство е било предадено при сключването на това споразумение. Запазването на депозит от Наемодателя в случаите, изброени по-горе не спира имуществена отговорност за вреди, причинени на Наемодателя до сума, повече от стойността на автомобила на лизингополучателя.
11. В случай, че депозитът е бил блокиран от кредитна карта, като условие за напълно или частично задържане от наемодателя при наличие на щети по наетия автомобил за които не е представил протокол от КАТ. Наемателят дава неговата / нейната неотменимо и безусловно съгласие за придобиване / получаване / на името на наемодателя. В случай че няма щети депозита се въстановява незабавно при приемането на автомобила.

11.1 В случай на отказ от резервация направена он-лайн,сумата се въстановява в срок от 72 часа от подадената заявка за отказ от резервация. Клиента има право да откаже резервация в срок от 48 часа преди началния час на резервацията без да бъде таксуван,като ще му бъдат удържани таксите за самото разплащане.
III. ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
12. Пълната наемна цена за автомобила и депозита се заплаща при получаване на автомобила и подписването на приемо-предавателен протокол,или при извършването на резервация през онлайн системата на сайта mato.bg.

12.1.Въстановяването на сума платена при резервация през онлайн системата се извършва ако клиента се откаже от резервацията в срок до 48 часа преди предоставянето на услугата.
13. В наемната цена не се включва горивото. В случай, че автомобила се върне с непълен резервоар, липсващото гориво се заплаща от наемателя.
14. В наемната цена не включва глоби или други санкции, наложени от контролните органи на шофьора за не спазване на Закона за трафик на Република България или други нормативни актове.
15. В случай на закъснение не повече от 4 часа, наемателят дължи неустойка в размер на 1/2 (половината) от наемната такса. В случай на закъснение от 4 до 8 часа, наемателят дължи неустойка в размер на 1 (една) от наемната такса. В случай на закъснение от 8 до 24 часа, наемателят дължи неустойка в размер на 2 (два) пъти дневно абонаментната такса.
IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА НАЕМАТЕЛЯ
16. Наемателят носи пълна материална отговорност и се задължават, независимо О неговата / нейната вина, да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ, при доставка на превозното средство, пълно обезщетение по отношение на цената на превозното средство, е необходимо да го възстановите до първоначалното му състояние, включително разходите за връщане, ремонт, пропуснати ползи от наеми за времето, необходимо за ремонт на следните случаи:
16.1 вреди, загуби или кражба на превозното средство или на част от него или неговото оборудване, описани в приемо-предавателен протокол, както и в случай на пожар или счупване или липса на запис на констативния протокол за катастрофа от полицията / КАТ.
16.2 вреди, загуби или кражби на автомобила или части от него или неговото оборудване, описани в приемо-предавателен протокол, както и в случай на пожар или счупване на стъкло и наличие на запис на констативния протокол за катастрофа от Полицията / Трафик полиция, в който вината на лизингополучателя, се установи.
16.3 Щети на автомобила на части от оборудването му, описани в приемо-предавателен протокол, както и в случай на пожар или счупване на стъкло, които са предизвикани нарочно от НАЕМАТЕЛЯ.
16,4 щети и загуби, произтичащи от движение на превозното средство под влиянието на алкохол или други упойващи вещества.
16,5 щети и загуби, произтичащи от превозното средство на разположение на трето лице, което не е разрешено в договора или не притежава валидно свидетелство за правоуправление за наетия автомобил.
16.6 Щети на гуми, джанти, шаси или ходовата част на превозното средство, които не са причинени от пожар или катастрофа, сертифицирани с рекордните от полицията / КАТ.
16.7 НАЕМАТЕЛЯТ не върне свидетелството за регистрация, ключ и дистанционно управление за превозното средство, политиката за "Гражданска отговорност" застраховка / заедно или поотделно / в случай на кражба на автомобила от трето лице:
16.8 Повреди, произтичащи от използването на превозното средство за транспортиране на друг автомобил и ремаркета, както и да участват в състезания, тестове за обучение или да носите големи, насипни и други товари.
16.9 загуба, унищожаване или кражба на свидетелството за регистрация, ключов, дистанционно управление, знак за технически преглед, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща разходите за тяхното възстановяване в двоен размер. 17. Наемателят се задължава:
17.1 Не оставя ключа и свидетелство за регистрация на превозното средство.
17.2 За да използвате автомобила по предназначение и да се грижим за нея с грижата на добър стопанин.
17.3 В случай на произшествие щети или съборят да предприеме всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и / или намаляване на щетите на наетия автомобил.
17.4 В случай на автомобилна катастрофа, кражба, повреда, злополука или каквото инцидент може да бъде по отношение на наетия автомобил
- Да спазва изискванията на Закона за движението по пътищата и Правилника за неговата кандидатура за записи и други документи, издадени от Полицията / КАТ.
В случай на повреда / злополука НАЕМАТЕЛЯТ уведомява незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ чрез отчитане на всички факти, обстоятелства и данни / свидетелите, имена и др. / Във връзка с него, както и да помогне на полицията / КАТ, за което е рекорд за автомобилна катастрофа да бъдат издадени които записват той / тя представя на НАЕМОДАТЕЛЯ. Той / тя оказва съдействие на НАЕМОДАТЕЛЯ и застрахователната компания за изясняване на инцидента и нанесени щети.
18. Неизпълнение на задължението за връщане на наетото МПС от НАЕМАТЕЛЯ за повече от 24 часа от часа на връщане,посочен в договора,се счита за обсебване и НАЕМОДАТЕЛЯ уведомява компетентните органи,като си запазва и всички права по този договор. НАЕМАТЕЛЯ декларира,че знае следните обстоятелства – наетата кола не е негова собственост; с настоящия договор колата му се предоставя да я държи,пази и управлява; наемателя няма право да преотдава,преотстъпва колата на трети лица и организации; наемателя няма право да третира колата като своя и ако стори това, отговаря по чл.206 от Наказателния кодекс за обсебване.

19. Ако НАЕМАТЕЛЯ желае да удължи срока на договора,той трябва да уведоми за това НАЕМОДАТЕЛЯ не по-късно от 48 часа преди изтичане на договора.

20. НАЕМАТЕЛЯ може да поиска продължаване на срока на договора преди изтичане на срока му,включително и по телефона. В случай на съгласие от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ, договорът се счита за продължен с уговорения период.

21. НАЕМОДАТЕЛЯ си запазва правото да си върне владението върху автомобила,без предупреждение,по всяко време и за сметка на НАЕМАТЕЛЯ, ако автомобилът се използва от него в нарушение на настоящия договор.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

22. Всички изменения и допълнения на договора,както и всички документи, отразяващи изпълнението му,са валидни,ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на страните.

23. За всички неуредени и произтичащи от договора случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

 

Hello, thank you for organizing the transfer to us from Sofia to Sunny Beach, the driver was very polite to wait for us even though our plane was delayed.
Marko, Paulo